Menu Close

Kodeks Vojvođanskog IKT klastera

ETIČKI KODEKS

POSLOVNOG UDRUŽENJA VOJVOĐANSKI IKT KLASTER

I    ETIČKI KODEKS

1. Vojvođanski IKT klaster je doneo odluku da usvoji ETIČKI KODEKS, tako da se aktivnosti klastera i odnosi između članova klaster (poslovnog, društvenog, akademskog ili drugog karaktera) zasnivaju na zajednički definisanom skupu etičkih pravila usmerenih ka povećanju konkurentnosti učesnika, klastera kao celine i regiona u kojem klaster deluje.

II    SVRHA I OBIM

2. Kodeks utvrđuje etičke principe i pravila ponašanja članova klastera (službenika u klasteru, redovnih članova, počasnih članovi ili zaposlenih u preduzećima članicama klastera – u daljem tekstu: „članovi“).

3. Cilj ovog kodeksa je da uspostavi pravila ponašanja za sve članove, posebno u pogledu poštovanja prava ravnopravnosti u delovanju kroz klaster, sprečavanja neetičkog ponašanja, poštovanja odluka upravljačkih organa klastera i poštovanja pravila: član ne sme da svojim delovanjem ili nedelovanjem nanese štetu reputaciji klastera ili drugim članovima klastera.

4. Klaster mora da izvršava svoje funkcije u cilju zajedničke koristi delujući nepristrasno i u skladu sa opšte prihvaćenim etičkim pravilima. Mora uzeti u obzir raznolikost organizacija, kompanija, institucija i ljudi koji rade u njima i da u tom pogledu deluje nepristrasno i pravedno u svim odnosima ili preduzetim aktivnostima.

III    OPŠTI PRINCIPI

5. Pravila ponašanja navedena ovim kodeksom daju opšti okvir za ponašanje i delovanje članova. Kodeks se odnosi na sve članove koji su, na bilo koji način, uključeni u aktivnosti klastera i obavezuje ih na poštovanje običajnog prava. Odluke moraju biti donete u interesu klastera a informacije dobijene od članica klastera ne smeju biti upotrebljene na ličnu korist ili zloupotrebljene (sukob interesa). Učešće u klasteru se ne sme koristiti za sticanje, korišćenja ili otkrivanja informacija u okolnostima koje su nespojive sa dobrim ponašanjem, odnosno sa ciljem sticanja lične koristi.

IV    DUŽNOSTI I OBAVEZE

6. Posvećenost i integritet
Članovi će izvršavati preduzete obaveze prema korisnicima, poslovnim partnerima, kooperantima, rukovodstvu klastera i drugim članovima klastera u skladu sa svojim mogućnostima i znanju, uz potpunu posvećenost, predusretljivost, marljivost, poštovanje i integritet. Član neće kod klijenta podsticati nerealna očekivanja.

7. Stručnost
Član klastera prihvatiće samo one obaveze za čije izvršenje poseduje potrebno znanje i veštine. Član neće davati lažne podatke o svom iskustvu, veštinama, obrazovanju i drugim kvalifikacijama.

8. Informisani i svesni klijent
Član će, pre prihvatanja poslovne obaveze, da postigne dogovor sa klijentom u vezi sa ciljevima koje treba postići, obimom posla, planom rada i cenom. Svi dogovoreni uslovi definisaće se i pismenim putem u ugovoru sa klijentom.

9. Diskrecija
Članovi ne obelodanjuje dela ili informacije koje su deklarisane kao „Poverljivo“ od strane autora ili izvora te informacije. Kao opšti princip, članovi klastera treba da prihvate uzdržanost i diskreciju u odnosu na sve informacije koje nisu u javnom domenu.

10. Poverljivost podataka
Svi podaci koje član Udruženja dobije od klijenta su poverljivi i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti klijenta. Takođe, predlaže se da klauzula poverljivosti podataka bude sastavni deo ugovora sa klijentom.

11. Neutralnost i poštovanje
Svaki član se obavezuje na poštovanje drugih članova i uzdržavanje od traženja ili učestvovanja u ličnom, etičkom, političkom ili nekom drugom sporu. Član se obavezuje da neće pokretati ili učestvovati u diskusijama koje, bez utvrđenih činjenica, podataka i sprovedene analize, mogu da nanesu štetu imidžu organizacije ili pojedinca.

12. Razboritost
Član mora da pokaže obazrivost i da preduzme sve potrebne mere predostrožnosti pre iznošenja neproverenih informacija.

13. Sukob interesa
Članovi moraju da izbegavaju realni, potencijalni ili očigledni sukob između svojih interesa (bilo materijlane ili moralne prirode) i interesa klastera.

Članovi će o mogućnosti nastanka sukoba interesa upoznati sve zainteresovane strane i tražiti odobrenje-pristajanje na takav način rada.

Klaster ne sme da deluje na štetu svojih članova.

Kada je potrebno, Upravni odbor klastera može preduzeti sve potrebne mere da se izbegne bilo kakav rizik od uspostavljanja nelegitimnih interesa ili bilo koje odluke koja se može tumačiti kao favorizovanje. Takve mere će biti u pisanoj formi prezentovane svim članovima.

Menadžer klastera svoj položaj ili informacije ne sme da zloupotrebi u korist trećeg lica.

Članovi imaju obavezu da sumnje u mogući sukob interesa prijave Predsedniku Upravnog odbora.

V    OBAVEZE PREMA DRUGIM ČLANOVIMA

14. Razvoj poslovanja i lojalna konkurencija
Članovi će se prema drugim članovima klastera odnositi profesionalno i pošteno. Neće koristiti nikakve metode dobijanja poslova koje bi mogle da loše utiču na profesionalni ugled Klastera i njegovih članova. U ime saradnje među profesionalcima i radi podizanja kvaliteta usluga, preporučuje sa da članovi Klastera koji saznaju za poslovne prilike koje nisu u njihovoj oblasti delovanja ili za koje nemaju interesa, proslede Klasteru koji će o tome obavestiti sve članove.

15. Nadzor rada članova
Svaki član Klastera koji će ocenjivati rad drugog člana, dužan je da ga pre početka ocenjivanja o tome obavesti.

16. Etički odnos prema drugim članovima
Član Klastera je obavezan da u poslovanju zastupa i primenjuje načela fer pleja i poštenog odnosa prema drugim članovima udruženja. Članovi imaju pravo da izveste Upravni odbor o situacijama za koje smatraju da su u suprotnosti sa ovakvim načelima. Upravni odbor zadržava diskreciono pravo da na osnovu takve inicijative pokrene postupak za utvrđivanje činjenica i eventualno preporuči Skupštini udruženja dalje akcije.

VI    OBAVEZE PREMA STRUCI

17. Znanje
Svaki član bi trebalo da prati razvoj struke i da poznaje standarde koji se primenjuju u struci, a naročito u specijalizovanim oblastima.

18. Samodisciplina
Samodisciplina je jedna od osobina ove struke. Član će Upravnom odboru prijaviti sva kršenja kodeksa koja se mogu dokazati.

VII    OBAVEZE PREMA JAVNOSTI

19. Pravne obaveze
Članovi će delovati u skladu sa važećim pravnim propisima i zakonima.

20. Promocija
Svaki član predstavlja i promoviše druge članove i klaster kao celinu.

21. Profesionalni ugled i zaštita sukoba interesa
Svaki član će u potpunosti poštovati sve odredbe Etičkog kodeksa i ponašati se u skladu s tim odredbama te time unapređivati ugled Vojvođanskog IKT klastera.

VIII    SANKCIJE

22. Upravni odbor udruženja funkcioniše i kao Sud časti.

23. U slučaju utvrđivanja odgovornosti zbog svesnog kršenja odredbi ovog kodeksa, Upravni odbor udruženja može doneti odluku o sankcionisanju počinioca prema svom nahođenju, uključujući i davanje preporuke Skupštini da donese odluku o prestanku članstva u udruženju.