Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje ponuda za angažman saradnika na projektu DA-SPACE, koji se finansira iz Interreg programa Evropske Unije

U skladu sa projektnom dokumentacijom i u prihvaćenom projektnom predlogu definisanim aktivnostima, dana 3. aprila, 2017. godine, Vojvođanski IKT klaster raspizuje ovaj poziv za dostavljanje ponuda za angažman saradnika, i to za dve konsultantske pozicije:

 1. Pomoć u dizajniranju i sprovođenju koncepta laboratorije otvorenih inovacija (LOI), u cilju testiranja i lansiranja inovativnih poslovnih ideja, te jačanja poslovnih veština zaposlenih u Dunavskom regionu, kroz pristup – učenje kroz rad. Cilj je uspostavljanje okvira za otvorene inovacije, gde će mladi talenti, javna uprava, univerziteti i mala i srednja preduzeća, biti u prilici da zajednički stvaraju. U cilju uspostavljanja laboratorija, radiće se i na Pravilniku koji opisuje pristup u svakoj od laboratorija, radi:
  – Razvoja preduzetničkih veština
  – Generisanja poslovnih ideja
  – Podsticanju zajedničkog rada tražilaca i rešavača
  – Snažnijeg uključivanja kreatora politika i drugih donosilaca odluka
  – Koristi od međunarodne saradnje
  Ova pozicija uključuje i pomoć u analizi modela otvorenih inovacija i najbolje prakse, pisanje Pravilnika za eksperimentalnu laboratoriju, učešće u postavljanju i radu prvog ciklusa LOI, analizu rezultata i priramu drugog ciklusa. Dalje, pozicija uključuje pomoć u izgradnji ciljnih grupa i laboratorije koja je orijentisana na potrebe, stimulaciju procesa zajedničkog stvaranja među učesnicima, uspostavljanje bilateralnog procesa učenja kroz rad  od kojeg bi mladi talenti i zaposleni imali uzajamnu korist, pilotiranje modela laboratorije i pristupa, te promociju međunarodne saradnje kroz omogućavanje tražiocima i rešavačima prekogranični pristup. Ovo uključuje i sledeće aktivnosti:
  – Pomoć u izradi Regionalnog plana implementacije LOI
  – Identifikaciju i pripremu LOI
  – Identifikacija potreba tražilaca i rešavača unutar koncepta otvorenih inovacija
  – Pomoć u upravljanju LOI
 2. Razvoj plana i sprovođenje obuke iz oblasti preduzetništvo. Ova pozicija uključuje:
  – Razvoj koncepta nastave preduzetništva u skladu s projektnim ciljevima
  – Razvoj nastavnog plana za preduzetništvo
  – Sprovođenje obuke u prvom ciklusu
  – Analiza rezultata obuke u prvom ciklusu
  – Priprema i usavršavanje plana obuke za drugi ciklus

Ponude se podnose elektronski, na adresu office@vojvodinaICTcluster.org, a rok za podnošenje je 24. april, 2017. Dodatne informacije na istu adresu elektronske pošte ili telefonom na 021 3000 302, radnim danima od 9 do 12 časova.

Napomena: ponude se šalju posebno za svaku od navedenih pozicija (1 i 2), a u ponudi mora jasno da bude navedeno na koju poziciju se ponuda odnosi. Jedan ponuđač može poslati po jednu ponudz za svaku poziciju ili samo za jednu poziciju.

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster